Danh sách lớp Kinh tế luật 2012

Số TT Mã SV Họ và tên Điện thoại
1 31120031CM   Dương Thúy An 0946256299
2 31120044CM Huỳnh Văn Bạc  
3 31120001CM   Lý Minh Bảo 0917702733
4 31120002CM Lê Thanh Bình 0919222272
5 31120022CM Đỗ Đình Bình 09098738278
6 31120036CM Huỳnh Hoàng Cận  
7 31120003CM Nguyễn Kim Chinh 0939654508
8 31120004CM Ngô Hùng Cường    0916917152
9 31120023CM Trương Hoàng    Duy 0949801811
10 31120024CM Nguyễn Cẩm Giang 0949704891
11 31120005CM Vũ Minh Hải 0949196691
12 31120006CM Hồ Minh Hùng 0933651165
13 31120007CM Hứa Định  Hướng  0913699785
14 31120008CM Nguyễn Anh Huy 0919207798
15 31120040CM TRần Quốc Khải  
16 31120045CM Phan Công Khanh  
17 31120009CM Phùng Văn Khánh 0916020029
18 31120010CM Tô Quốc Khởi 0913657127
19 31120033CM TRần Trung Kiên  
20 31120041CM Hà Tấn Kinh  
21 31120037CM Lê Hồng Lạt  
22 31120011CM Cao Tường Linh 0907567700
23 31120042CM Quách Tất Linh  
24  31120032CM Lê Đa Lộc  
25 31120025CM Đỗ Hoàng Nam 0919350405
26 31120026CM La Thị Như Ngọc 0003838601
27 31120012CM Tạ Trung Nguyên 0919525449
28 31120027CM Trần Thảo Nguyên 0919177765
29 31120013CM Nguyễn Thị Nhân 0916208404
30 31120028CM Võ Thị Tú Như 0912312132
31 31120014CM Nguyễn Văn Nól 0949056163
32 31120029CM Đoái Thanh Phong 0913767861
33 31120034CM Trương Thanh Phong  
34 31120015CM Phan Thành Nghiệp   Quyền 01885353937
35 31120016CM Lê Thanh Tâm 07803828461
36 31120017CM Trương Nhật Thanh 01253003131
37 31120018CM Nguyễn Minh Toàn 0918489942
38 31120019CM Trần Quốc Toản 01233732943
39 31120038CM Lý Thanh Tòng  
40 31120039CM Lê Thanh Tuấn  
41 31120043CM TRần Công Tráng  
42 31120020CM Nguyễn Văn Trực 01235583222
43 31120030CM Trang Quốc Việt 0918052327
44 31120035CM Trần Vững  
45 31120021CM Nguyễn Duy Xuân 0919249277